အဇၥ ်တၱမွာ ခို၀င္ေနတဲ့ အမွန္တရား

သတင္းထဲမွာျပေနတာလူႀကီး
ခုႏွစ္ေယာက္၊ ရွစ္ေယာက္ေလာက္ကအသက္ေတာ္ေတာ္ႀကီးေနၿပီျဖစ္တဲ့ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္
ႀကီးေလးငါးပါးရဲ႕ေရွ႕မွာဝပ္တြားၿပီးဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကိုေလွ်ာက္
တင္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီေနရာလည္းေရာက္ေရာအိမ္ရွိလူႀကီးမ်ားကတီဗီြကအသံကိုလိမ့္တိုးခိုင္းေလသည္။